Vidste du...

At Uhre dambrug overholder faunagrænse 6 – Danske miljø krav ligger på 5

Vidste du...

At Uhre dambrug overholder faunagrænse 6 – Danske miljø krav ligger på 5

Fisk, Fisk og Fisk

Uhre dambrug er et traditionelt drevet ferskvands dambrug med jorddamme, hvor der anvendes overfladevand fra Karup Å. Her udsættes ørred ynglen når den har en vægt på ca. 100 gr. pr. stk.

Økologi i damme

Dambruget har en høj økologisk kvalitet for at følge Viborg Kommunes vandplan og kommuneplan, da det ligger i samme område hvor naturværdierne, de kulturhistoriske og de landskabelige værdier skal bevares.

Natura 2000

Dambruget er gennem optimering og miljø fokus nu godkendt til at kunne forblive i natura 2000 området, som har bevaringsstatus for Karup Å, Karup by og Hjarbæk Fjord. Uhre Dambrug bidrager derfor nu også til at forbedrede levevilkår for det naturlige dyre- og planteliv i dette område.