Vidste du...

Hjarnø Havbrug har modtaget støtte til under ordningen Etablering og modernisering af akvakulturanlæg gennem EFF projekt Muslingopdræt i Horsens Fjord

Vidste du...

Hjarnø Havbrug har modtaget støtte til under ordningen Etablering og modernisering af akvakulturanlæg gennem EFF projekt Muslingopdræt i Horsens Fjord

Havbrug med flotte fisk og lækre muslinger

Hjarnø Havbrug, er i dag mere end en havbrugs virksomhed. Der er i virksomheden en evne til at forny og udvikle nye tiltag, der kan fremme fiskeproduktion og sikre økosystemer.

Spørgsmål og Svar om danske havbrug

 Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fremsatte i december 2016 et lovforslag om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug. Lovforslaget er en udløber af fødevare- og landbrugspakken fra december 2015 og vækstplan for dansk akvakultur fra juni 2016, og lovforslaget skal være med til at fremme produktionen af fisk i dansk havbrug.

Væksten i dansk havbrugsproduktion har i mange år primært været begrænset af, at havbrugene ikke må udlede flere næringsstoffer, da en øget udledning kan have negativ påvirkning på havmiljøet. Det nye lovforslag vil ændre miljøbeskyttelsesloven, således at det fremover vil blive muligt for havbrug at øge udledningen af næringsstoffer – mod at en bestemt mængde næringsstoffer fjernes andetsteds i havmiljøet. Kravene om placering og omfang af kompenserende marine virkemidler vil afhænge af det konkrete havbrugs størrelse og beliggenhed samt af hav- og kystområdets følsomhed overfor en øget påvirkning af næringsstoffer. De marine virkemidler forventes i første omgang at bestå af muslingeopdræt og dyrkning af tang.

Formålet med lovforslagene er at give mulighed for etablering af nye havbrug eller produktionsudvidelser på eksisterende anlæg forudsat, at der samtidig etableres kompenserende tiltag indenfor samme vandplanområde til opsamling af kvælstof og fosfor i mindst samme omfang som den mængde næringsstoffer der udledes fra havbruget. Det er her muslinger og tang kommer ind som marinevirke-midler.

Danmark er et af de førende lande indenfor forskning og etablering af kompensationsopdræt igennem de seneste knapt 10 år. Resultatet kan læses i forskningsrapporten ” Marine Virkemidler” fra 2016 udgivet af Århus Universitet (DCE) i samarbejde med bl.a DTU-Aqua, DHI, Miljø- og Fødevareministeriet. Konklusionen er samlet set, at virkemidlerne fungerer efter hensigten

Se rapporten Marine Virkemidler klik her         

I medierne dækkes disse lovforslag oftest desværre mest fra et negativt synspunkt set fra akvakulturbranchens side. Vi får i branchen mange spørgsmål vedrørende havbrug i Danmark. Dansk Akvakultur (Akvakulturens brancheforening) har derfor valgt af lave en Q & A, som forhåbentlig giver svar på mange spørgsmål om havbrug.

Se Q & A klik her

Vækstplan for dansk akvakultur

Regeringen, DF og LA lancerede juli 2016 en vækstplan for akvakultur.

Venstre‐regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti præsenteret en ny vækstplan for akvakultur. Vækstplanen rummer mærkbare forbedringer af branchens rammevilkår, og derfor hilser fiskeopdrætternes brancheorganisation, Dansk Akvakultur, initiativet velkommen. Opdrætterne er især glade for de elementer, der vedrører landbaseret akvakultur, men de ser en stor risiko for, at planen udhuler potentialet i havbrug ved at afgrænse væksten til Kattegat. Derfor insisterer de på, at der også skal kunne etableres nye havbrug i Bælthavet og Østersøen.

Vækstplanen for akvakultur er en del af Fødevare‐ og landbrugspakken. Den skal fremme udvikling og vækst i landbasereret akvakultur samt bidrage til, at Danmark udnytter det store potentiale i havbrugssektoren. Vækstplanen rummer 12 konkrete initiativer, og den får en varm modtagelse af opdrætternes brancheforening:

Vi fremlagde sidste år 14 initiativer til vækstplan for akvakultur. Vi har i forhandlingsforløbet oplevet stor lydhørhed over for vores ønsker, og regeringen og aftalepartnerne fortjener ros for et konstruktivt og imødekommende samarbejde. Vi kan nu konkludere, at den nye vækstplan giver mulighed for at sætte en realistisk og ambitiøs ramme for vækst i dansk akvakultur, forudsat at der kan etableres nye havbrug andre steder end Kattegat” siger Ivan Bundgaard Sørensen, formand for Dansk Akvakultur.

Se Regeringens vækstplan klik her

Se Dansk Akvakulturs pressemeddelelse klik her