Vidste du...

Sukkertang lever af opløste næringsstoffer, der naturligt forekommer i havmiljøet.

Hjarnø Havbrug producerer sukkertang i danmarks største sammenhængde tangdyrkningsområde

Historie

Hos Hjarnø Havbrug har man siden 2011 dyrket sukkertang i Danmarks største sammenhængende tangdyrkningsområde på 100 hektar i yderdelen af Horsens fjord, også kaldet Hjarnø Hage.

Tangdyrkningen startede i 2011 ved, at liner fra en såline leverandør blev sat ud i området, men allerede i 2013 påbegyndte firmaet sin egen lineproduktion parallelt med, at området blev økologisk certificeret. Certificeringen skete i tæt samarbejde med fødevarestyrelsen, der under samarbejde udarbejdede en dansk økologisk egenkontrol for tangdyrkning. Området var da også det første til at opnå en økologisk certificering i Danmark. Hjarnø Havbrug A/S er stadig eneste indehaver af et økologisk certificeret tangområde, hvor der dyrkes tang på liner i Danmark.

Havbruget har undervejs deltaget i en række projekter, bl.a. GUDP projektet ”KOMBI opdræt” og for nuværende projektet ” Økologisk Sukkertang - industriel produktion af en ny dansk bioressource (ØKOTANG)”, hvor, der i samarbejde med Aarhus Universitet, arbejdes mod at finde en kosteffektiv metode til at dyrke sukkertang i stor skala.

Miljøeffekter

Tangdyrkning har mange gavnlige effekter på det omgivende miljø, som gør det til måske den mest miljøvenlige produktion der findes. Tangen vokser helt naturligt ved at bruge de tilgængelige næringsstoffer, der er i havet, sammen med solens energi og CO2 fra luften.

Når tangen høstes tager man derfor næringsstoffer ud af vandet samtidigt med at man opsamler CO2. Tangen er også refugie for fisk og andre smådyr, og specielt på den flerårige tang ses talrige andre arter på tanglinerne. Tangdyrkning er derfor også positivt for biodiversiteten. Tangdyrkning foregår desuden uden for ålegræssets dybdeudbredelse. Derfor har tangdyrkningen ikke nogen negativ indflydelse på ålegræs.

Spiringsfasen

Når man dyrker tang i Danmark startes produktionen op med en spiringsfase på land. Denne fase kontrollerer havbruget selv, hvor der kan laves tangliner klar til udsætning typisk efter 6 ugers spiring.

Under spiringen anvendes en beskeden mængde næring, der typisk er få gram pr kilometer line. Hos Hjarnø Havbrug A/S foregår produktionen økologisk. Derfor anvendes kun bilag 1 godkendt gødning, som havbruget løbende optimerer brugen af. Hvis der er næring til overs opsamles denne i store tangplanter, før vandet igen udledes til havmiljøet. Der bruges ingen kemikalier eller andre hjælpemidler i produktionen. 

Vækstfasen til havs

Når tangen er få millimeter stor sættes den ud i havet i efteråret mellem September og December. Her vokser den på liner eller net, og kan vokse over en meter på en sæson, inden den høstes igen i Maj. Tangen vokser i havet uden pleje. Det vil sige at tangen hverken udtyndes, luges eller på anden måde håndteres inden høst. 

Høst

Efter en vækstsæson høstes tangen typisk i Maj, hvor den er helt ren og fri for andre organismer. Her har den traditionelt set været solgt til fødevarer og foderproduktion. Tangen kan dog også anvendes som energikilde, gødning eller der kan udvindes stivelsesstoffer, såsom alginat, der globalt set er en meget stor industri, som Danmark pt ikke tager del i.

Fremtiden

Hjarnø Havbrug A/S ønsker at udvikle denne nye produktion og har derfor over en årrække brugt mange midler på at udvikle den. Hjarnø Havbrug tror på, at vi i fremtiden vil have en endnu mere miljøvenlig produktion, der renser vores havvand, og giver os en ny endnu overset ressource.