Udsætning af sukkertang, 2019 - 25-11-2019

Dette års udsætning er nu overstået og tangen vokser derudaf i Hjarnø hage tanganlæg. Klik her for at læse hele nyheden.

Formidling af projekt "Økotang" - 16-08-2019

I projekt "Økotang" er formidling af forskningsaktiviteterne en vigtig del, og vi har for nyligt deltaget på både Tall Ships Races i Aarhus, og ved et arrangement for Hedeselskabets medlemmer om "Alt godt fra havet", også på Aarhus havn. 

ISO 9001:2015 certificering - 26-04-2019

Hjarnø Havbrug har i 2018 implementeret kvalitetsledelsessystemet ISO 9001:2015 i virksomheden. Vi har dermed dokumentation for at alle vores processer for områderne:

  • Drift af havbrug, tanganlæg og muslingeproduktion
  • Slagtning og pakning af hele, rensede regnbueørreder og rogn fra regnbueørreder

er styret ved hjælp af et effektivt kvalitetsledelsessystem.

Hjarnø Havbrug sikrer produktionsstabilitet ved at håndtere hele værdi- og produktionskæden, fra klækning af regnbueørred æg, opdræt af ørred i ferskvandsdambrug, udsætningsfisk til videreopdræt i havbrug, og til slagtning og videresalg.

Derudover har Hjarnø Havbrug igennem flere år arbejdet på at udvikle et produktionskoncept, hvor produktionen sætter nye grænser for udledning af næringsstoffer og hjælpestoffer. Der arbejdes på drift af havbrug uden anvendelse af kobber som anti-fouling på netbure, opdræt på lokaliteter med kraftig strøm påvirkning og vaccinering af fisk før udsætning for at minimere medicinforbrug. Vi har gennem GUDP projektet KOMBI-Opdræt etableret en omfattende storskala produktion af både blåmuslinger og sukkertang, i forsøget på at opsamle en næringsstofmængde (N og P) svarende til den mængde der sker ved en forøget produktion af fisk i havbruget i kystområdet. Vi har i tæt samarbejde med vidensinstitutioner indsamlet et stort erfaringsgrundlag og faktuel viden om både drift og effekter af koblingen mellem fiskeproduktion i havbrug og produktion af tang og muslinger som kompensationsopdræt til havbrug.   

Madværkstedet 2019 - 12-03-2019

Hjarnø Havbrug A/S deltager på Madværksterne 2019 med frisk sukkertang.

I efteråret satte vi liner ud i tanganlægget, hvor der nu er flotte tangskud, der er vokset op. Tangskuddene har længe været et produkt, som havbruget gerne vil udbrede kendskabet til. Havbruget deltager begge dage (d. 26-27) Marts på messen: Madværkstedet (madværkstedet.dk), hvor man kan møde os på stand 3038, og få friske smagsprøver.

 

Hjarnø Havbrug vil producere fisk og muslinger på Samsø - 27-10-2015

Akvakultur er globalt en af de hurtigst voksende brancher, og denne vækst vil vi nu bringe til Samsø med etableringen af virksomheden Samsø Akvakultur. Regnbueørreder på 3-4 kg og muslinger vil udgøre nye spændende produkter fra Samsø, og muslingerne vil også opsamle en del af de næringsstoffer, der udledes fra fiskeproduktionen. Farvandet omkring Samsø er unikt til akvakultur.

Vi har valgt Samsø til vores nye virksomhed, fordi vi her har adgang til et havområde, hvor havbrugsproduktionen ikke vil påvirke miljøet pga de gode strømforhold. De stærke strømforhold giver dog også store udfordringer i forhold til produktionsmateriel og mandskab, men vi tror på, at det er den rigtige vej at gå. Vores produktion følger de anbefalinger om udvikling af akvakultur, der blev besluttet af Miljø- og Fødevareministeriet i starten af året.  Etableringen af havbrugsproduktionen kræver en tilladelse af Miljøstyrelsen, og forudsætter således at produktionen ikke har en negativ miljøpåvirkning.  Der vil i foråret 2016 blive igangsat en mindre forsøgsproduktion på 150 ton regnbueørred i farvandet syd for Samsø, og der vil også blive etableret muslingeopdræt. Erfaringerne fra disse produktioner vil ligeledes danne grundlag for virksomhedens videreudvikling.

Vi vil bidrage til en øget vækst på Samsø. Vores langsigtede mål er at etablerer en større virksomhed på Samsø med 3 havbrug og muslingeproduktion. Virksomheden vil medføre en del lokale arbejdspladser og øget omsætning på øen i forbindelse med akvakulturproduktionen. Men vi har bestemt også fokus på, hvordan vi kan bidrage til gode løsninger i forhold til udvikling af nye former for turisme og til visionen om Samsø som vedvarende energi Ø”. Vi vil dermed understøtte planerne for udviklingen af erhvervslivet og skabelse af arbejdspladser på Samsø.