Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen om Endelave Havbrug - 22-01-2015

Hjarnø Havbrug modtog kort før jul afgørelse om miljøgodkendelse og VVM tilladelsen på Endelave Havbrug. Afgørelsen stadfæster at der i godkendelsesprocessen ikke er nok dokumentation for effekterne af projektet, som bla. Indebære at al udledt kvælstof fra havbruget, fjernes kystnært for at fremme f.eks. udbredelse af ålegræs og opfyldelse af vandplaner. Nævnet gør i afgørelsen også klart, at der skal arbejdes med at samle havbrug og fang kulture, gennem placerings planlægning.

Virksomheden ser med stor alvor på Nævnets beslutning, og arbejder derfor i den kommende fremtid med at efterkomme afgørelsen og fjerne havbruget.
Da metoden med kompensations opdræt anses for at have et stort potentiale i fremtiden, har Hjarnø Havbrug indledt arbejdet med dokumentations- og videns-opsamling, med et møde med Miljøstyrelsen i Januar måned. Til mødet blev fremlagt et notat, med virksomhedens tanker omkring dokumentations opsamling. Hjarnø Havbrug har afsøgt EU i forsøg på at finde løsninger, der kunne imødekomme dokumentationskrav til fremtidige ansøgninger.

SE REFERAT AF MØDE - klik her
Se NOTAT OM FORSØGSHAVBRUG - klik her
LINK TIL AFGØRELSEN - klik her

Forsøgsvis vil virksomheden i kritiske perioder afprøve miljøforsigtig fodring, samtidig med at der ligges op til mere og bedre kontrol af vandprøver, opsamle erfaringer og akkrediterede analyser, samt afprøve systemer der håndtere realtime forvaltning. Det forventes at de opsamlede forskningsresultater, senere kan anvendes i andre ansøgninger af havbrug rundt omkring i Danmark.

Pressemeddelelse fra Dansk Akvakultur - 05-12-2014

Natur- og Miljøklagenævnet lægger op til at ophæve Miljøstyrelsens godkendelse af et nyt havbrug ved Endelave. Det vil bremse brugen af ny teknologi til skade for vækst og arbejdspladser, lyder det fra erhvervet, der derfor ærgrer sig over nævnets udkast til afgørelse.
 
Tidligere på året gav Miljøstyrelsen tilladelse til et nyt havbrug ved Endelave. Havbruget kobler opdræt af fisk med opdræt af muslinger og tang, så der ikke sker en merudledning af kvælstof til vandmiljøet.
 
Nævnet finder imidlertid, at Miljøstyrelsens beregningsgrundlag er mangelfuldt og finder bl.a., at effekten af muslinge- og tangopdræt ikke er tilstrækkeligt dokumenteret.

De danske opdrættere ærgrer sig over udkastet, fordi det blokerer for brug af miljørigtig teknologi, som kan bidrage med øget eksport og flere arbejdspladser. Metoden med at koble havbrug og opdræt af muslinger og tang bygger på en anbefaling fra et regeringsudvalg, der i 2010 fremlagde en række anbefalinger til at fremme vækst i dansk akvakultur, herunder udvikling af fangkulturer som muslinger og tang.
 
”Det ærgrer os, at Natur-og Miljøklagenævnet på den måde beklikker det faglige grundlag for projektet. Der er et stort vækstpotentiale i de danske havbrug, og alene Endelave-projektet vil give en omsætning på over 60 mio. kr. og skabe mindst 10 nye arbejdspladser i et område, hvor det i forvejen ligger tungt med nye jobmuligheder. Nævnets indstilling viser desværre, hvor svært det er for opdrætserhvervet at skabe vækst i Danmark,” siger Brian Thomsen, der er direktør i fiskeopdrætternes brancheforening Dansk Akvakultur.
 
Projektet ved Endelave følger alle regeringsudvalgets anbefalinger, som siden er underbygget med resultater fra flere forskningsprojekter. Beregningsgrundlaget er baseret på avancerede modeller, der også anvendes i miljøvurderinger af andre og betydeligt større anlægsprojekter. 

Endelave Havbrug vil nu nærlæse Natur- og Miljøklagenævnets udkast til afgørelse og fremsende supplerende oplysninger til de mangler, som nævnet påpeger.
 
”Vi vurderer fortsat, at det er muligt at komme igennem med brug af ny teknologi, som kan skabe vækst i havbrug. Projektet ved Endelave er nyskabende, men der kan naturligvis være forhold, som skal belyses yderligere. Det vil vi nu undersøge nærmere i samarbejde med Endelave Havbrug,” lyder det fra Brian Thomsen.
 
Natur- og Miljøklagenævnet har nu givet en frist på 14 dage til at komme med bemærkninger til afgørelsesudkastet.
 
For yderligere information kontakt:
Brian Thomsen
Direktør for Dansk Akvakultur
Telefon: 40 76 28 70
Mail: brian@danskakvakultur.dk

Endelave Havbrug lever op til anbefalingerne fra... - 13-11-2014

Hjarnø Havbrug har netop høstet de sidste dyrkede regnbueørred fra Endelave Havbrug. Den første produktion er således afsluttet, og erfaringerne fra produktionen kan vurderes. Endelave havbrug udgør en produktionsform i havet, der på mange måder lever op til anbefalingerne fra en række europæiske miljøorganisationer om den fremtidige udvikling af akvakultur i Europa. Anbefalingerne er udarbejdet af den internationale paraplyorganisation Seas at Risk, der bla har Danmarks Naturfredningsforening og WWF som medlemmer.

En række af anbefalingerne støttes ligeledes af miljøorganisationen Bellona. Seas at Risk anbefaler, at akvakulturen har mindsket negativ påvirkning på biodiversitet. Denne målsætning imødekommer placeringen og driften af Endelave Havbrug på en række områder.  Havbruget er placeret i åbent farvand med gode strømforhold, og påvirkningen af havbruget i forhold til eutrofiering er således reduceret. Havbruget er godkendt af Miljøministeriet, og det er således dokumenteret, at havbruget ikke har en væsentlig påvirkning på naturværdier i området. I forhold til kvælstof er havbruget 100% neutralt pga opsamling af næringsstof med økologisk muslingeproduktion. Dette kompensationsopdræt fjerner ligeledes hovedparten af den fosfor, der udledes fra havbruget. En vinterpause i driften sikrer, at påvirkningen fra årets produktion nulstilles inden næste års produktion igangsættes. Risiko for udslip af fisk er stærkt reduceret pga. anvendelse af moderne og stærke materialer, og skulle uheldet ske dyrkes der kun hunfisk. Således vil en reproducerende bestand af fisk ikke kunne etablerer sig.  Også i forhold til anvendelse af kemiske stoffer lever Endelave Havbrug op til anbefalingerne fra miljøorganisationerne.

Endelave Havbrug drives uden anvendelse af det kobber, der normalt anvendes til at forhindre vækst af organismer på havbrugsnettene. Ligeledes viser erfaringerne fra 2014, at anvendelsen af medicin vil være meget lavt. På trods af en meget varm sommer er der ikke anvendt medicin på Endelave Havbrug, hvilket endvidere visen en forøget dyrevelfærd for fiskene.

På et enkelt område kan driften af Endelave Havbrug være i konflikt med anbefalingerne. Miljøorganisationerne anbefaler, at foderet til dyrkning af fisk i akvakultur skal være baseret på bæredygtige ressourcer af fiskemel og olier. Hjarnø Havbrug er med i udviklingen af to EU-projekter, hvor formålet bla er at undersøge, hvordan de kompensationsopdrættede økologiske muslinger kan anvendes til fiskefoder, således at der laves en lokal fodertype. Denne fodertype vil medføre et lavt energiforbrug og vil udnytte de lokale næringsstoffer. Hjarnø Havbrug vil fortsat have fokus på at udvikle havbrug med bæredygtige løsninger.

Havbrug_SEAS.png       Havbrug_Bellona.png

Læs rapporterne fra Seas at Risk og Bellona ved at trykke på billederne ovenfor.

Danmark er Europamester i økologisk ørred - 13-11-2014

11 danske dambrug og 2 havbrug drives nu økologisk, og Danmark er blevet Europas største producent af
økologisk opdrættede ørreder.

Med en samlet produktionskapacitet på 1080 tons pr. år er Danmark nu Europas førende land indenfor økologisk opdræt
af ørreder. Omkring hver anden økologisk ørred fra Barentshavet til Bosporus stammer i dag fra et dansk dambrug eller
havbrug. På andenpladsen kommer Frankrig.
Omlægningen til økologisk opdræt er gået stærkt frem de seneste år, og i dag drives 11 danske dambrug og 2 havbrug
efter de skrappe regler for økologisk akvakultur. Desuden er en række andre anlæg under omlægning
Det seneste skud på den økologiske stamme er Karup Elværk Dambrug, som har en kapacitet på 144 tons pr. år. Efter
dammene har været tørlagt, er blevet renset og desinficeret med kalk og har været gennem en seks måneder lang
omlægningsperiode, er Karup Elværk Dambrug klar til at levere sine første økologiske ørreder til jul.

Skal videre til havbrug

Karup Elværk Dambrug ejes af virksomheden Hjarnø Havbrug, som har havbrugsnet tre steder ved udmundingen af
Horsens Fjord.
- De fleste af de økologiske fisk fra dambruget skal sættes ud i saltvand i det ene af vores havanlæg, som vi har
konkrete planer om lægge om til økologi. På længere sigt vil vi gerne gøre det samme med vores andre anlæg, siger
Malene Mølgaard, projektleder hos Hjarnø Havbrug.
Virksomheden ejer desuden to andre dambrug med ferskvand, hvor der med tiden også kan produceres økologiske
udsætningsfisk til havbrug. Derudover ejer virksomheden flere anlæg med økologisk produktion af muslinger og tang på
liner.

Stor eksportvare

Den markante vækst i økologisk fiskeopdræt glæder salgsdirektør Morten Bank, Danforel.
Danforel er blandt Europas førende producenter af ørredfileter og aftager hovedparten af de danske opdrættede ørreder,
såvel konventionelle som økologiske.
Efter filetering, røgning og pakning eksporteres omkring 90 procent af dem. Aftagerne af de økologiske ørredfileter
findes især i Schweiz og Tyskland.
- Vi forventer en fortsat positiv udvikling på markederne for økologiske fisk i Europa, siger Morten Bank.
Tilfredshed i brancheforening
Danmarks europæiske førerposition bliver mødt med stor tilfredshed i brancheforeningen Dansk Akvakultur.
- I over 10 år har vi arbejdet målrettet på at udvikle økologisk opdræt af fisk, skaldyr og tang; og vi er glade for at
produktionen kan leve op til samfundets og forbrugernes ønsker om mere økologi samt sikre Danmark eksportindtægter,
siger chefkonsulent Villy J. Larsen.

Fakta om økologiske ørreder:

· Har mere plads end andre opdrætsørreder
· Får økologisk godkendt foder
· Ingen syntetiske antioxidanter, kunstige farvestoffer eller GMO i foderet
· Stærke restriktioner på brug af medicin og kemikalier
· Minimal påvirkning af omgivende miljø og natur

For yderligere information kontakt:

Chefkonsulent Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur
Telefon: 40 88 58 66
E-mail: villy@danskakvakultur.dk

Meddelelsen er udsendt af:
Dansk Akvakultur
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Telefon: 89 21 22 60
E-mail: danskakvakultur@danskakvakultur.dk
Internet: www.danskakvakultur.dk

Malmø ville høre om KOMBI opdræt d. 28. august 2014 - 02-09-2014

Malmø ville høre om KOMBI opdræt d. 28. september 2014

Det nyetablerede havbrug ved Endelave blev sidst i august præsenteret på møde afholdt af Word Maritime University i Malmø. Mødets tema var  akvakultur i Sverige. Hjarnø Havbrugs model med at opsamle næringsstoffer fra havet ved produktion af blåmuslinge- og tang blev modtaget som en innovativ løsning, der sikrer genanvendelse af vigtige næringsstoffer, og således udgør en bæredygtig produktionsform.

Der kan også henvises til nyligt afsluttede MUMIHUS projekt fra Dansk Skaldyrscenter i Limfjorden, her beskrives de effektive forskningsresultater med muslinger som kompensation og renseforanstaltning. Find anbefalingerne til forbedringer af den økologiske tilstand i de indre danske fjorde og resultater med biomassens anvendelse.

Klik her for at læse mere