Tyske forskere & forretningsfolk på besøg - 16-07-2014

Hjarnø Havbrug havde d. 20. juni 2014 besøg af en gruppe af forskere, forretningsfolk og administratorer fra Slesvig/Holstein (KNAQ-gruppen) de ville med egne øjne se hvordan Hjarnø Havbrugs kombinerede produktion af ørred, muslinger og tang. De ønsker med baggrund af erfaringerne fra Hjarnø Havbrug, at etableres et stor skala pilot projekt i den vestlige del af Østersøen nær Flensborg Fjord.

På turen med Hjarnø Havbrug deltog repræsentanter for foreningen Dansk Akvakultur og det rådgivende firma Orbicon A/S. Hjarnø Havbrugs kompensationsopdræt af fisk, muslinger og tang – som også kaldes IMTA princippet – (Integreret multi-trofisk akvakultur) – er p.t. enestående og det første storskala eksempel på, hvordan havbrug kan drives uden det medføre en forøgelse af belastningen af vore kystvande – hvilket er et af de grundlæggende krav til nye havbrugsaktiviteter i kystvandene ved Østersøen. 

Dr. Lemke, som repræsenterer delstaten Schleswig/Holstein, har været med til at udarbejde ikke kun den lokale akvakultur strategi for den nordtyske delstat, men også den overordnede tyske akvakulturstrategi – som begge lige er blevet færdiggjort – var, sammen med de andre deltager i KANQ-gruppen, meget begejstret for de principper som Hjarnø Havbrug fremlagde forskningsresultater for. Gruppen vil meget gerne fortsat have en tæt kontakt til Hjarnø Havbrug og den danske havbrugsbranche for at udvikle pilotprojektet i tyske farvande. Den tyske gruppe var på sejltur ud til muslingeopdræt ved Hundshage og tangplantagen ved Hjarnø Hage i smukt dansk sommervej.

Landets største tangplantage ved Hjarnø Hage er omlagt til økologi - 06-07-2014

Sukkertang i langebaner skaber masser af biomasse, samtidig med at artdiversiteten i fjorden bliver betydeligt forbedret. Hjarnø Havbrug har målrettet gennem det sidste år arbejdet frem mod at kunne producere økologisk certificeret tang, som den første producent i Danmark.

Fødevarestyrelsen er kontrolinstans og Endelave tang distribuere det økologiske tang, til både fødevare, foder og gødning. Hjarnø Havbrugs havbiologer Teis Boderskov og Peter Schmedes er allerede i gang med at drifts forbedre og optimere selve dyrkningsmetoderne. Virksomheden kan allerede nu tilbyde andre med lyst til tangdyrkning, god hjælp med såliner og rådgivning i vækst sæsoner.

Sukkertangs dyrkningen startede som et forsøg på at finde metoder der kunne rense fjorden for nærringsstoffer der bliver udledt fra havbrugets drift. Under dette forsøg fandt man ud af, at ikke kun kunne man fjerne Phosfor og kvælstoffer, men tangen hjalp også med til at skabe gode skjule steder for mindre fisk og andre dyr i vandet.

 

Læs artiklen her

Miljøgodkendt Endelave Havbrug - 01-07-2014

Miljøgodkendt Endelave Havbrug

Hjarnø Havbrug modtog d. 7. maj 2014 miljøgodkendelsen af Endelave Havbrug, og det er nu en kendsgerning at både NaturErhver og miljøministeriet mener at det moderne havbrug er lovligt. Der er travlhed på havnen i Snaptun, man er næsten 4 uger forsent i gang, men det skal nåes i 2014 at producere de første regnbueørreder i det nye havbrug ved 3,2 km syd for Endelave.

Benarbejde og masser af undersøgelser...

Hjarnø Havbrug har fået hjælp af konsulent virksomheden Orbicon, til det store arbejde med at samle materiale og dokumentation til den 663 sider store VVM rapport der ledsagede ansøningen om opstart af Endelave Havbrug. Det var en aftale indgået i samarbejde med DN og Lystfiskerne og Dansk Akvakultur i 2009, som gav fiskeavler Anders Pedersen ideen til kompentaionsopdræt. Der i sin simple enkelthed svarer til at der opsamles samme mængder kvælstof som der udledes. Notat på 4 sider med hovedtræk fra VVM rapporten, Se det her.

Hjarnø Havbrug bidrager til vidensdeling - 01-07-2014

Hjarnø Havbrug bidrager til vidensdeling på konference om biologisk rensning af havvand

Hjarnø Havbrug deltog d. 30 januar på en konference afholdt af Dansk Skaldyr Center i Nykøbing Mors. Deltagere som DanskSkaldyrCenter, Landbrug & Fødevarer, Natur og Erhvervsstyrelsen, AU Foulum, Limfjordsrådet, Fødevarestyrelsen, Orbicon og muslingefiskere gav oplæg om nyeste viden og erfaringer. Malene gav et oplæg om havbrugets praktiske og sociale erfaringer med at dyrke blåmuslinger i stor skala. Hun fremlagde placeringerne for havbrugets fiske-ringe, de hængende muslinge-rev og tang skove, hvortil de forskellige eksperter billigede måden at etablere kompensations-dyrkningen.

Dansk Skaldyr Center fastslår - Muslinger renser fjordvand...

Dansk Skaldyr Center fastslog, at de næringsstoffer som udledes ved fiskeopdræt vil tangskoven optage en andel af, mens havstømmen vil føre en andel ind til muslingerne mod As Vig og Sælgrunden, hvor muslingerne vil kompensere mest muligt, da vi her oplever den bedste vækst af muslinger. Det er et nøgle element at en virksomhed som Hjarnø Havbrug er med til at skabe praktisk og social viden, da det er afgørende for at pejle fremtidig forskning i rigtig retning. Konferencens tema var "marine virkemidler", som er en del af det virkemiddelskatalog som Natur og Erhvervsstyrelsen, Limfjordsrådet, Fødevarestyrelsen og muslingefiskere er med til at udvikle.

Fremtidens spisefisk bliver sunde og miljøvenlige… - 01-07-2014

Fremtidens spisefisk bliver sunde og miljøvenlige…

Morgenavisen JylandsPosten bragte d. 19. feburar 2014, artiklen der beskriver KOMBI opdræt projektet. Hjarnø Havbrug er førende inden for vidensudvikling på miljørigtig drift af havbrug, og kan derfor se frem til snart at etabere Endelave Havbrug. Læs artiklen her

Vi rydder op efter produktionen...

En af grund byggestenene i Hjarnø Havbrugs målsætninger er at kunne producere fisk med mindst mulig aftryk på miljøet. De seneste målinger for havfisk viser at vi med de nyeste fodertyber, har en høj udnyttelse af foderet. Gennemsnitlig bliver 1 kg. foder bliver til 0.985 gr. fisk. Til sammenligning kan man se landbrugets egne oplysninger og hvad deres produktion udleder og fodre, læs mere her