Madværkstedet 2019 - 12-03-2019

Hjarnø Havbrug A/S deltager på Madværksterne 2019 med frisk sukkertang.

I efteråret satte vi liner ud i tanganlægget, hvor der nu er flotte tangskud, der er vokset op. Tangskuddene har længe været et produkt, som havbruget gerne vil udbrede kendskabet til. Havbruget deltager begge dage (d. 26-27) Marts på messen: Madværkstedet (madværkstedet.dk), hvor man kan møde os på stand 3038, og få friske smagsprøver.

 

Hjarnø Havbrug vil producere fisk og muslinger på Samsø - 27-10-2015

Akvakultur er globalt en af de hurtigst voksende brancher, og denne vækst vil vi nu bringe til Samsø med etableringen af virksomheden Samsø Akvakultur. Regnbueørreder på 3-4 kg og muslinger vil udgøre nye spændende produkter fra Samsø, og muslingerne vil også opsamle en del af de næringsstoffer, der udledes fra fiskeproduktionen. Farvandet omkring Samsø er unikt til akvakultur.

Vi har valgt Samsø til vores nye virksomhed, fordi vi her har adgang til et havområde, hvor havbrugsproduktionen ikke vil påvirke miljøet pga de gode strømforhold. De stærke strømforhold giver dog også store udfordringer i forhold til produktionsmateriel og mandskab, men vi tror på, at det er den rigtige vej at gå. Vores produktion følger de anbefalinger om udvikling af akvakultur, der blev besluttet af Miljø- og Fødevareministeriet i starten af året.  Etableringen af havbrugsproduktionen kræver en tilladelse af Miljøstyrelsen, og forudsætter således at produktionen ikke har en negativ miljøpåvirkning.  Der vil i foråret 2016 blive igangsat en mindre forsøgsproduktion på 150 ton regnbueørred i farvandet syd for Samsø, og der vil også blive etableret muslingeopdræt. Erfaringerne fra disse produktioner vil ligeledes danne grundlag for virksomhedens videreudvikling.

Vi vil bidrage til en øget vækst på Samsø. Vores langsigtede mål er at etablerer en større virksomhed på Samsø med 3 havbrug og muslingeproduktion. Virksomheden vil medføre en del lokale arbejdspladser og øget omsætning på øen i forbindelse med akvakulturproduktionen. Men vi har bestemt også fokus på, hvordan vi kan bidrage til gode løsninger i forhold til udvikling af nye former for turisme og til visionen om Samsø som vedvarende energi Ø”. Vi vil dermed understøtte planerne for udviklingen af erhvervslivet og skabelse af arbejdspladser på Samsø. 

Givtigt samarbejde med produktionsteknologer - 27-02-2015

Virksomheden Hjarnø Havbrug ved Horsens har fået mange gode løsningsforslag til optimering af deres arbejde med tang af produktionsteknologerne fra Erhvervsakademi Dania. De samarbejder gerne en anden gang med de studerende fra Randers.

Tak for hjælpen. Det er beskeden fra virksomheden Hjarnø Havbrug ved Horsens til produktionsteknologerne fra Erhvervsakademi Dania. De har i deres 3.semester-eksamensprojekt arbejdet med at løse nogle af de udfordringer, som virksomheden har i forhold til at udsætte og høste tang.

Hjarnø Havbrug producerer fisk, men også sukkertang og muslinger som en del af en grøn omstilling, hvor virksomheden bliver mindre miljøbelastende. Planen er at dyrke op mod 1.000 ton tang, men ved høsten i foråret i år blev det kun til seks ton. Selvom der var meget mere tang i fjorden, som kunne høstes og sælges, kunne medarbejderne ikke nå at skære mere, inden høstperioden var slut. Processen kunne altså løses smartere. Den problemstilling har produktionsteknologerne arbejdet intenst på at løse de sidste måneder, og biolog Teis Boderskov er begejstret for forslagene fra de studerende.

”Vi har fået mange gode og gennemarbejdede forslag til en høstmaskine af tang, hvor der er taget højde for alle dele af processen. Det er en meget svær opgave, da de studerende skal tage højde for de mange ubekendte faktorer som vand og bevægelse. Men de har formået at tage højde for hele processen, og samtidig taget sig af mange problemstillinger, som vi slet ikke har tænkt over. Det er super godt gået af de studerende,” forklarer han.

Laver gerne samarbejde en anden gang
Biolog Teis Boderskov har sammen med Hjarnø Havbrug modtaget forslag til alt til opbygning af en tang-høstmaskine, som de kan bruge i Horsens fjord.
”Vi vil tage dele fra forskellige studerendes opgaver og sammensætte til en løsning, som vi vil producere og afprøve, når der skal høstes tang til efteråret. De studerende har været ekstremt engagerede i opgaven, og længere i udviklingen af maskinen kunne vi godt overveje at få en produktionsteknolog i praktik,” siger Teis Boderskov, der også roser undervisernes planlægning af forløbet.

”De var dygtige til at planlægge og strikke det sammen, så vi og vores virksomhed ikke blev overbebyrdet. Der var en god balance mellem udbytte og indsats. Så Hjarnø Havbrug vil meget indgå et samarbejde med produktionsteknologerne fra Erhvervsakademi Dania i Randers ved en senere lejlighed.”
Foto: Produktionsteknologerne besøgte Hjarnø Havbrug som kick-off til projektet, der har givet virksomheden mange gode løsningsforslag til design og udvikling af en tang-høster-maskine. Foto: Dania.


FAKTA OM PRODUKTIONSTEKNOLOG-UDDANNELSEN

  • En toårig videregående uddannelse, hvor 4. semester foregår ved en virksomhed
  • Studiet er for både studenter fra HHX, HTX, HF og STX samt faglærte
  • Undervisningen er i høj grad projektstyret, hvor der bl.a. udvikles løsninger for og med eksisterende virksomheder
  • De studerende har fag som design, produktudvikling, konstruktion, teknisk dokumentation, materialer og fremstillingsprocesser, kvalitetsstyring, produktionsteknik og automatisering
  • Efter endt uddannelse får produktionsteknologerne arbejde som produktudviklere, maskinkonstruktør, miljøansvarlig, projektleder, produktionschef, teknisk indkøber, kvalitetschef, produktionsplanlægger mm.
  • Arbejdsløsheden for produktionsteknologer er kun på 6 % ifølge Teknisk Landsforbund.

For mere info se www.eadania.dk eller kontakt Laurids Dam på ldam@eadania.dk eller tlf. 8711 3622

Biologer forklarer om deres prolbem

Nyt havbrug søges af Hjarnø Havbrug ved Bolsaksen - 16-02-2015

Der mangler erhvervserfaringer og afprøvninger af drift af havbrug udenfor de danske fjorde, og derfor har Hjarnø Havbrug ansøgt om at erhvervsopsamle i etårigt forsøgs havbrug ved Bolsaksen. Forsøget skal ligge i et farvand med mange udfordringer i trekanten mellem Samsø, Røsnæs og Fynshoved.
Hvis de danske havbrug skal kunne klare sig i verdensmarkedets stigende krav om flere kvalitets opdrættet fisk, er disse forsøg af største vigtighed. Det forventes med dette havbrug, at kunne opsamle viden til placering og opstart af mange havbrug rundt omkring i Danmark.

Miljøgodkendelse af etårigt forsøg Bolsaksen Havbrug - klik her

VVM anmeldelse af etårigt forsøg Bolsaksen Havbrug - klik her

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen om Endelave Havbrug - 22-01-2015

Hjarnø Havbrug modtog kort før jul afgørelse om miljøgodkendelse og VVM tilladelsen på Endelave Havbrug. Afgørelsen stadfæster at der i godkendelsesprocessen ikke er nok dokumentation for effekterne af projektet, som bla. Indebære at al udledt kvælstof fra havbruget, fjernes kystnært for at fremme f.eks. udbredelse af ålegræs og opfyldelse af vandplaner. Nævnet gør i afgørelsen også klart, at der skal arbejdes med at samle havbrug og fang kulture, gennem placerings planlægning.

Virksomheden ser med stor alvor på Nævnets beslutning, og arbejder derfor i den kommende fremtid med at efterkomme afgørelsen og fjerne havbruget.
Da metoden med kompensations opdræt anses for at have et stort potentiale i fremtiden, har Hjarnø Havbrug indledt arbejdet med dokumentations- og videns-opsamling, med et møde med Miljøstyrelsen i Januar måned. Til mødet blev fremlagt et notat, med virksomhedens tanker omkring dokumentations opsamling. Hjarnø Havbrug har afsøgt EU i forsøg på at finde løsninger, der kunne imødekomme dokumentationskrav til fremtidige ansøgninger.

SE REFERAT AF MØDE - klik her
Se NOTAT OM FORSØGSHAVBRUG - klik her
LINK TIL AFGØRELSEN - klik her

Forsøgsvis vil virksomheden i kritiske perioder afprøve miljøforsigtig fodring, samtidig med at der ligges op til mere og bedre kontrol af vandprøver, opsamle erfaringer og akkrediterede analyser, samt afprøve systemer der håndtere realtime forvaltning. Det forventes at de opsamlede forskningsresultater, senere kan anvendes i andre ansøgninger af havbrug rundt omkring i Danmark.