Endelave Havbrug lever op til anbefalingerne fra... - 13-11-2014

Hjarnø Havbrug har netop høstet de sidste dyrkede regnbueørred fra Endelave Havbrug. Den første produktion er således afsluttet, og erfaringerne fra produktionen kan vurderes. Endelave havbrug udgør en produktionsform i havet, der på mange måder lever op til anbefalingerne fra en række europæiske miljøorganisationer om den fremtidige udvikling af akvakultur i Europa. Anbefalingerne er udarbejdet af den internationale paraplyorganisation Seas at Risk, der bla har Danmarks Naturfredningsforening og WWF som medlemmer.

En række af anbefalingerne støttes ligeledes af miljøorganisationen Bellona. Seas at Risk anbefaler, at akvakulturen har mindsket negativ påvirkning på biodiversitet. Denne målsætning imødekommer placeringen og driften af Endelave Havbrug på en række områder.  Havbruget er placeret i åbent farvand med gode strømforhold, og påvirkningen af havbruget i forhold til eutrofiering er således reduceret. Havbruget er godkendt af Miljøministeriet, og det er således dokumenteret, at havbruget ikke har en væsentlig påvirkning på naturværdier i området. I forhold til kvælstof er havbruget 100% neutralt pga opsamling af næringsstof med økologisk muslingeproduktion. Dette kompensationsopdræt fjerner ligeledes hovedparten af den fosfor, der udledes fra havbruget. En vinterpause i driften sikrer, at påvirkningen fra årets produktion nulstilles inden næste års produktion igangsættes. Risiko for udslip af fisk er stærkt reduceret pga. anvendelse af moderne og stærke materialer, og skulle uheldet ske dyrkes der kun hunfisk. Således vil en reproducerende bestand af fisk ikke kunne etablerer sig.  Også i forhold til anvendelse af kemiske stoffer lever Endelave Havbrug op til anbefalingerne fra miljøorganisationerne.

Endelave Havbrug drives uden anvendelse af det kobber, der normalt anvendes til at forhindre vækst af organismer på havbrugsnettene. Ligeledes viser erfaringerne fra 2014, at anvendelsen af medicin vil være meget lavt. På trods af en meget varm sommer er der ikke anvendt medicin på Endelave Havbrug, hvilket endvidere visen en forøget dyrevelfærd for fiskene.

På et enkelt område kan driften af Endelave Havbrug være i konflikt med anbefalingerne. Miljøorganisationerne anbefaler, at foderet til dyrkning af fisk i akvakultur skal være baseret på bæredygtige ressourcer af fiskemel og olier. Hjarnø Havbrug er med i udviklingen af to EU-projekter, hvor formålet bla er at undersøge, hvordan de kompensationsopdrættede økologiske muslinger kan anvendes til fiskefoder, således at der laves en lokal fodertype. Denne fodertype vil medføre et lavt energiforbrug og vil udnytte de lokale næringsstoffer. Hjarnø Havbrug vil fortsat have fokus på at udvikle havbrug med bæredygtige løsninger.

Havbrug_SEAS.png       Havbrug_Bellona.png

Læs rapporterne fra Seas at Risk og Bellona ved at trykke på billederne ovenfor.

Danmark er Europamester i økologisk ørred - 13-11-2014

11 danske dambrug og 2 havbrug drives nu økologisk, og Danmark er blevet Europas største producent af
økologisk opdrættede ørreder.

Med en samlet produktionskapacitet på 1080 tons pr. år er Danmark nu Europas førende land indenfor økologisk opdræt
af ørreder. Omkring hver anden økologisk ørred fra Barentshavet til Bosporus stammer i dag fra et dansk dambrug eller
havbrug. På andenpladsen kommer Frankrig.
Omlægningen til økologisk opdræt er gået stærkt frem de seneste år, og i dag drives 11 danske dambrug og 2 havbrug
efter de skrappe regler for økologisk akvakultur. Desuden er en række andre anlæg under omlægning
Det seneste skud på den økologiske stamme er Karup Elværk Dambrug, som har en kapacitet på 144 tons pr. år. Efter
dammene har været tørlagt, er blevet renset og desinficeret med kalk og har været gennem en seks måneder lang
omlægningsperiode, er Karup Elværk Dambrug klar til at levere sine første økologiske ørreder til jul.

Skal videre til havbrug

Karup Elværk Dambrug ejes af virksomheden Hjarnø Havbrug, som har havbrugsnet tre steder ved udmundingen af
Horsens Fjord.
- De fleste af de økologiske fisk fra dambruget skal sættes ud i saltvand i det ene af vores havanlæg, som vi har
konkrete planer om lægge om til økologi. På længere sigt vil vi gerne gøre det samme med vores andre anlæg, siger
Malene Mølgaard, projektleder hos Hjarnø Havbrug.
Virksomheden ejer desuden to andre dambrug med ferskvand, hvor der med tiden også kan produceres økologiske
udsætningsfisk til havbrug. Derudover ejer virksomheden flere anlæg med økologisk produktion af muslinger og tang på
liner.

Stor eksportvare

Den markante vækst i økologisk fiskeopdræt glæder salgsdirektør Morten Bank, Danforel.
Danforel er blandt Europas førende producenter af ørredfileter og aftager hovedparten af de danske opdrættede ørreder,
såvel konventionelle som økologiske.
Efter filetering, røgning og pakning eksporteres omkring 90 procent af dem. Aftagerne af de økologiske ørredfileter
findes især i Schweiz og Tyskland.
- Vi forventer en fortsat positiv udvikling på markederne for økologiske fisk i Europa, siger Morten Bank.
Tilfredshed i brancheforening
Danmarks europæiske førerposition bliver mødt med stor tilfredshed i brancheforeningen Dansk Akvakultur.
- I over 10 år har vi arbejdet målrettet på at udvikle økologisk opdræt af fisk, skaldyr og tang; og vi er glade for at
produktionen kan leve op til samfundets og forbrugernes ønsker om mere økologi samt sikre Danmark eksportindtægter,
siger chefkonsulent Villy J. Larsen.

Fakta om økologiske ørreder:

· Har mere plads end andre opdrætsørreder
· Får økologisk godkendt foder
· Ingen syntetiske antioxidanter, kunstige farvestoffer eller GMO i foderet
· Stærke restriktioner på brug af medicin og kemikalier
· Minimal påvirkning af omgivende miljø og natur

For yderligere information kontakt:

Chefkonsulent Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur
Telefon: 40 88 58 66
E-mail: villy@danskakvakultur.dk

Meddelelsen er udsendt af:
Dansk Akvakultur
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Telefon: 89 21 22 60
E-mail: danskakvakultur@danskakvakultur.dk
Internet: www.danskakvakultur.dk

Malmø ville høre om KOMBI opdræt d. 28. august 2014 - 02-09-2014

Malmø ville høre om KOMBI opdræt d. 28. september 2014

Det nyetablerede havbrug ved Endelave blev sidst i august præsenteret på møde afholdt af Word Maritime University i Malmø. Mødets tema var  akvakultur i Sverige. Hjarnø Havbrugs model med at opsamle næringsstoffer fra havet ved produktion af blåmuslinge- og tang blev modtaget som en innovativ løsning, der sikrer genanvendelse af vigtige næringsstoffer, og således udgør en bæredygtig produktionsform.

Der kan også henvises til nyligt afsluttede MUMIHUS projekt fra Dansk Skaldyrscenter i Limfjorden, her beskrives de effektive forskningsresultater med muslinger som kompensation og renseforanstaltning. Find anbefalingerne til forbedringer af den økologiske tilstand i de indre danske fjorde og resultater med biomassens anvendelse.

Klik her for at læse mere

Tyske forskere & forretningsfolk på besøg - 16-07-2014

Hjarnø Havbrug havde d. 20. juni 2014 besøg af en gruppe af forskere, forretningsfolk og administratorer fra Slesvig/Holstein (KNAQ-gruppen) de ville med egne øjne se hvordan Hjarnø Havbrugs kombinerede produktion af ørred, muslinger og tang. De ønsker med baggrund af erfaringerne fra Hjarnø Havbrug, at etableres et stor skala pilot projekt i den vestlige del af Østersøen nær Flensborg Fjord.

På turen med Hjarnø Havbrug deltog repræsentanter for foreningen Dansk Akvakultur og det rådgivende firma Orbicon A/S. Hjarnø Havbrugs kompensationsopdræt af fisk, muslinger og tang – som også kaldes IMTA princippet – (Integreret multi-trofisk akvakultur) – er p.t. enestående og det første storskala eksempel på, hvordan havbrug kan drives uden det medføre en forøgelse af belastningen af vore kystvande – hvilket er et af de grundlæggende krav til nye havbrugsaktiviteter i kystvandene ved Østersøen. 

Dr. Lemke, som repræsenterer delstaten Schleswig/Holstein, har været med til at udarbejde ikke kun den lokale akvakultur strategi for den nordtyske delstat, men også den overordnede tyske akvakulturstrategi – som begge lige er blevet færdiggjort – var, sammen med de andre deltager i KANQ-gruppen, meget begejstret for de principper som Hjarnø Havbrug fremlagde forskningsresultater for. Gruppen vil meget gerne fortsat have en tæt kontakt til Hjarnø Havbrug og den danske havbrugsbranche for at udvikle pilotprojektet i tyske farvande. Den tyske gruppe var på sejltur ud til muslingeopdræt ved Hundshage og tangplantagen ved Hjarnø Hage i smukt dansk sommervej.

Landets største tangplantage ved Hjarnø Hage er omlagt til økologi - 06-07-2014

Sukkertang i langebaner skaber masser af biomasse, samtidig med at artdiversiteten i fjorden bliver betydeligt forbedret. Hjarnø Havbrug har målrettet gennem det sidste år arbejdet frem mod at kunne producere økologisk certificeret tang, som den første producent i Danmark.

Fødevarestyrelsen er kontrolinstans og Endelave tang distribuere det økologiske tang, til både fødevare, foder og gødning. Hjarnø Havbrugs havbiologer Teis Boderskov og Peter Schmedes er allerede i gang med at drifts forbedre og optimere selve dyrkningsmetoderne. Virksomheden kan allerede nu tilbyde andre med lyst til tangdyrkning, god hjælp med såliner og rådgivning i vækst sæsoner.

Sukkertangs dyrkningen startede som et forsøg på at finde metoder der kunne rense fjorden for nærringsstoffer der bliver udledt fra havbrugets drift. Under dette forsøg fandt man ud af, at ikke kun kunne man fjerne Phosfor og kvælstoffer, men tangen hjalp også med til at skabe gode skjule steder for mindre fisk og andre dyr i vandet.

 

Læs artiklen her